Lustgas

Lustgas är en naturligt förekommande gas som är färglös och icke brandfarlig. Det kan tillverkas och användas för en mängd olika saker som ett farmakologiskt medel för att producera anestesi, en livsmedelstillsats som drivmedel och en tillsats till bränslen för att öka tillgängligt syre vid förbränning.

Lustgas är en färglös, söt smakande gas. Det är också känt som “skrattgas”. Fortsatt andning av ångorna kan försämra beslutsprocessen. Det är obrännbart men det kommer att påskynda förbränningen av brännbart material i en brand. Det är lösligt i vatten. Dess ångor är tyngre än luft. Exponering av behållaren för långvarig värme eller brand kan få den att brista våldsamt och raket. Den används som bedövningsmedel, i tryckförpackning och för tillverkning av andra kemikalier.

Kväveoxid, kyld vätska framträder som en färglös vätska. Densitet 1,22 g / cm3 vid kokpunkten av -89 ° C. kokar för att ge en färglös gas som är sötluktande och måttligt giftig. Gasen har narkotiska effekter vid inandning (skrattgas). Levereras under kylning. Ångtrycket är vid ca 745 psig vid 70 ° F. används för att frysa mat och att tillverka andra kemikalier.